Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta / specjalistę ds. księgowości i podatku VAT

Uwaga! Konkurs rozstrzygnięty - wybrana została Pani Joanna Nandzik.


Wymagania obligatoryjne :

· Wykształcenie minimum średnie z maturą ;

· Dobra umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel;

· Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu ;

· Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania fakultatywne :

· Wiedza i umiejętności stosowania przepisów ustawy o VAT i rachunkowości;

· Doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT i wypełnianiu deklaracji VAT;

· Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

· Naliczanie i rozliczanie należnego i naliczonego podatku VAT ;

· Bieżąca analiza dokumentacji finansowej pod kontem rozliczeń VAT ;

· Bieżąca analiza i uzgadnianie rejestrów VAT ;

· Sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT UE, JPK) ;

· Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, również w walutach obcych ;

· Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych dotyczących magazynu wydawnictw;

· Analiza i windykacja grupy rozrachunków;

· Obsługa systemu finansowo-księgowego, , , programu „Fakturowanie”.

Oferujemy :

· Pracę w stabilnej instytucji;

· Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ;

· Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

· Świadczenia socjalne .

Wymagane dokumenty :

· Kwestionariusz osobowy ;

· List motywacyjny ;

· Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;

· Referencje.

· Oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2020 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole, w pokoju nr 6 (parter).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”. (Dz. U. z 2018, poz.1000)


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: samodzielnego referenta / specjalistę ds. księgowości i podatku VAT .

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.