KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA NA WYDZIALE NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Wymagania:

· Wykształcenie wyższe

· Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu,  poczty mailowej,  Internetu

· Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów,

· Zdolność samodzielnego działania,

· Logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.

Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne, dokładność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w zespole, 

Opis stanowiska pracy

- obsługa kancelaryjna dziekana i koordynatorów kierunku

- obsługa systemu ewidencji USOS

- obsługa administracyjna procesu dydaktycznego Wydziału

Wymagane dokumenty:

· Kwestionariusz osobowy z  dokładnym  opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

· List motywacyjny,

· Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i  umiejętności,

· Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020 r. godz. 15:00  w sekretariacie Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Opole, ul. Katowicka 89 pok. 309

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.