Konkurs na stanowisko Profesora

Jednostka organizacyjna : Instytut Informatyki Uniwersytetu Opolskiego

Dyscyplina naukowa : informatyka

Stanowisko: Profesor (pełny etat, pensum 180 godzin rocznie) lub profesor uczelni (pełny etat, pensum 210 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

Kwalifikacje:

1. posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej;

2. posiadanie znaczącego i aktualnego dorobku naukowego w zakresie informatyki;

3. doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne na poziomie uniwersyteckim;

4. możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim lub angielskim;

5. otwartość na współpracę z obecną kadrą Instytutu Informatyki, w tym czynny udział w rozwoju naukowym pracowników Instytutu;

6. w przypadku kandydata na stanowisko profesora dodatkowo wymagane są znaczące osiągnięcia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz w organizacji życia naukowego.

Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

2. życiorys;

3. odpis dyplomu uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej;

4. krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych;

5. informacja o udziale w realizacji projektów badawczych;

6. informacja o współpracy z organizacjami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;

7. krótki opis aktywności dydaktycznej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry;

8. wykaz publikacji w zakresie informatyki, w tym co najmniej 3 znaczące publikacje z okresu ostatnich 4 lat;

9. kwestionariusz osobowy

(https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

(http://we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf);

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

12. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (pokój nr 228)

ul. Oleska 48

45-052 Opole

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora

Termin zgłoszeń upływa 8 kwietnia 2020r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r. (mailowe poinformowanie kandydata o wyniku konkursu).

Inne informacje: Planowane zatrudnienie od 1 października 2020 r.

Dla osób spoza Opola istnieje możliwość wsparcia w zakresie otrzymania mieszkania służbowego lub komunalnego.

Wszystkie załączane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.


.