Konkurs na stanowisko Adiunkta

Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki Uniwersytetu Opolskiego

Dyscyplina naukowa: informatyka

Stanowisko: Adiunkt (pełny etat, pensum 240 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej;

2. aktualny i znaczący dorobek naukowy z zakresu informatyki;

3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania;

4. możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim lub angielskim;

5. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

2. życiorys;

3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;

4. wykaz publikacji w zakresie informatyki, w tym co najmniej 2 znaczące publikacje z okresu ostatnich 4 lat;

5. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka;

6. kwestionariusz osobowy

(https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);

7. nazwiska trzech osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

(http://we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf);

9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

10. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (pokój nr 228)

ul. Oleska 48

45-052 Opole

Z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta

 

Termin zgłoszeń upływa 8 kwietnia 2020r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r.  (mailowe poinformowanie kandydata o wyniku konkursu).

Inne informacje: Planowane zatrudnienie od 1 października 2020 r. 

Dla osób spoza Opola istnieje możliwość wsparcia w zakresie otrzymania mieszkania służbowego lub komunalnego.

Wszystkie załączane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

.