Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO:

Asystent dydaktyczny w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego

Jednostka: Uniwersytet Opolski Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Zarządzaniu i Jakości

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Asystent dydaktyczny

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

kandydat na stanowisko asystenta powinien:

1) posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w jednej z następujących dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse,

2) posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych, a także przygotowania i realizowania projektów badawczych, naukowych i wdrożeniowych,

3) posiadać predyspozycje do prowadzenia zajęć z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, marketingu i pokrewnych obszarów (posiadane doświadczenie w tym zakresie będzie dodatkowym atutem),

4) posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych i publikacji naukowych w tym języku,

5) posiadać umiejętność obsługi komputera.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1) posiadane publikacje naukowe,

2) uczestnictwo w konferencjach naukowych,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

5) oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,

6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

7) wykaz publikacji i konferencji naukowych,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości ,ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, pokój 36 w terminie od 12.03.2020 r. do 17.04.2020 r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.04.2020 r. Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystenta/adiunkta

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.