Konkurs na stanowisko pracy w Biurze Kanclerza UO

Miejsce zatrudnienia:

Biuro Kanclerza, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Collegium Minus II piętro, pok. 21

Wymiar zatrudnienia:

1 pełny etat

Niezbędne kwalifikacje:

· Wykształcenie wyższe o profilu: nauki ekonomiczne, administracja, prawo, nauki o zdrowiu;

· Doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata, nabyte w trakcie zatrudnienia w podmiotach leczniczych lub administracji publicznej; doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem czynności nadzoru wynikających z ustawy o działalności leczniczej;

· Znajomość organizacji, funkcjonowania i zarządzania jednostek sektora ochrony zdrowia;

· Znajomość zagadnień i umiejętność stosowania przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawa o działalności leczniczej;

· Biegła obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, programów do tworzenia prezentacji, Internetu i poczty elektronicznej;

· Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

Zakres wykonywanych zadań:

· Zadania wynikające z obowiązków i uprawnień Uniwersytetu Opolskiego jako podmiotu tworzącego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu;

· Zadania związane uczestnictwem Uniwersytetu Opolskiego w systemie ochrony zdrowia, w tym udostępnianiem jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych prowadzonego przez Uniwersytet Opolski;

Dodatkowe kwalifikacje:

· Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

· Wysoka kultura osobista;

· Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia;

· Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w pracy pod presją czasu i stresu;

· Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność i terminowość;

Niezbędne dokumenty:

· CV i list motywacyjny;

· Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg poniższego wzoru);

https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów niezbędnych;

· Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (według poniższego wzoru);

https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

· Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Miejsce składania dokumentów

· Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r.:

˗ pocztą na adres: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6), z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy w Biurze Kanclerza – Specjalista ds. nadzoru nad USK w Opolu i współpracy z podmiotami leczniczymi”

lub

˗ na adres poczty elektronicznej: kostus@uni.opole.pl;

· Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

· Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub będzie można odebrać je osobiście w miejscu składania;

Inne informacje:

Wszystkie załączane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Klauzula RODO:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

· Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole;

· Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych
są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Specjalisty w Biurze Kanclerza UO;

· Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1);

· Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji;

· Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich;

· Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3;

· Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

· Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.