Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej

Uniwersytet Opolski

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ W WIELOPROFILOWYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Wymiar etatu : 1 pełny etat

Wymagania:

Ø wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane medyczne lub

pokrewne (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia itp.) lub informatyczne

Ø doświadczenie zawodowe min. 2 lata

Ø umiejętność obsługi urządzeń medycznych

Ø umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego

Ø dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office), baz danych oraz urządzeń biurowych

Ø komunikatywność

Ø umiejętność pracy w zespole

Ø otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne

Ø gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Ø rzetelność , sumienność i pozytywne nastawienie

Ø znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Podstawowy zakres obowiązków

Ø uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z Projektu, a w szczególności związanych z realizacją programu wyposażenia, ewidencją zakupów, organizacji szkoleń, rozliczeń kosztów Projektu

Ø uczestniczenie w realizacji Programu Rozwoju Kształcenia Symulacyjnego na Uniwersytecie Opolskim

Ø przygotowywanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń

Ø ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach

Ø nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego

Ø stała dbałość o wyposażenie WCSM

Ø obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych

Ø wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Ø koordynacja harmonogramu zajęć pod względem dostępności pracowni

Ø zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w procesie kształcenia

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania)

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 03.04. 2020 r. wyłącznie pocztą na adres: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, z dopiskiem „konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.