Nasi prawnicy arbitrami sądu arbitrażowego ds. sztuki w Hadze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nasi prawnicy arbitrami sądu arbitrażowego ds. sztuki w Hadze

Na zdjęciu: Prof. dr hab. Piotr Stec i dr Alicja Jagielska-Burduk z UO na II Zjeździe Centrów Kategorii II i Katedr UNESCO w Paryżu. Archiwum prywatne

Dwoje pracowników INPr UO zostało arbitrami pierwszego międzynarodowego sądu arbitrażowego ds. sztuki w Hadze.  Zasiada w nim tylko troje arbitrów z Polski.

Na czym polegają działania zespołu UNESCO Chair on Cultural Property Law w zakresie międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego?

W 2018 r. założono pierwszy Sąd Arbitrażowy ds. Sztuki (Court of Arbitration for Art (CAfA)).  Ma on stanowić stałe forum dla prowadzenia postępowań arbitrażowych i mediacji w zakresie dóbr kultury. Rekrutacja i ocena aplikacji kandydatów ekspertów do bazy arbitrów i mediatorów CAfA trwała ponad rok. W jej wyniku na listę arbitrów w styczniu 2020 r. zostali przyjęci prof. Piotr Stec i dr Alicja Jagielska-Burduk z Instytutu Nauk Prawnych UO (szczegóły – tutaj). 

Alternatywne metody rozstrzygania są coraz częściej stosowane w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących dóbr kultury. Najczęściej materiały analizowane w toku postępowania są niezwykle obszerne i obejmują różne systemy prawne. Dobrym przykładem może być historia postępowania w sprawie zwrotu obrazu Gustava Klimta „Portret Adeli Bloch-Bauer” przedstawiona w filmie „Złota Dama”.

Od 2014 r. dr Alicja Jagielska-Burduk i dr Andrzej Jakubowski (Instytut Nauk Prawnych UO) są również na liście mediatorów UNESCO Międzyrządowego Komitetu ds. promocji zwrotu dóbr kultury do kraju pochodzenia lub ich restytucji w razie nielegalnego nabycia praw własności (szczegóły - tutaj).

Opolskie UNESCO Chair to jedyna prawnicza katedra UNESCO w Polsce. W ostatnich dwóch latach sponsorowało powstanie bliźniaczych katedr na University of Technology Sydney i Renmin University w Pekinie (uczelni notowanych w światowych rankingach), a zespół wydaje czasopismo „Santander Art. & Culture Law Review,” stanowiące forum debaty międzynarodowych specjalistów z prawa dziedzictwa kulturowego oraz miejsce, w którym może być przedstawiony polski punkt widzenia w tych sprawach. Czasopismo to zostało w 2019 zakwalifikowane na listę SCOPUS.

Na zdjęciu poniżej: Od lewej prof. Marcilio Franca Filho (Federalny Uniwersytet Paraiba, Brazylia), dr Alicja Jagielska-Burduk, dr Andrzej Jakubowski) na spotkaniu w Gdańsku        

 

1
.