Oferta dla biznesu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Oferta dla biznesu
Kontakt dla potencjalnych inwestorów:

Akademickie Centrum Karier UO, Grunwaldzka 31, pokój nr 3, 45-054 Opole
Telefon: +48 77 452 70 54 (w 7054), Fax: +48 77 452 70 54
e-mail: kariera@uni.opole.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

lub

Joanna Kostuś, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO
e-mail: kostus@uni.opole.pl
tel: +48 77 452 74 58

Wybierz jednostkę:

Akademickie Centrum Karier

Oferta dla biznesu obejmuje głównie rekrutację i szkolenie. ACK dysponuje dużą bazą kontaktów do studentów i absolwentów oraz chętnie oglądaną stroną internetową z ofertami.

ACK współpracuje z każdym wydziałem uczelni. Może więc odpowiadając na konkretną ofertę wspólnie prowadzić rekrutację kandydatów.

Ponadto ACK oferuje możliwość wspólnego szkolenia oraz wspiera kontakty przedstawicieli firm z pracownikami naukowymi UO.

Organizujemy także Targi Pracy i Ogólnopolski Tydzień Kariery, w trakcie których pracodawcy mają możliwość prezentowania się na uczelni.

Przykładem może być współpraca jaką prowadzi ACK z Capgemini, LKW Walter, Randstadt, Nutricia.


Wydział Przyrodniczo -Techniczny

 • ekspertyzy i opinie przyrodnicze na potrzeby inwestycji, wycinki drzew, ocieplania budynków itp.
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na potrzeby planistyczne (plany zagospodarowania przestrzennego, karty realizacji przedsięwzięcia itp.),
 • oceny oddziaływania na środowisko (OOS) na potrzeby raportów oddziaływania na środowisko, koniecznego przy większości inwestycji,
 • monitoring przyrodniczy, przed- i poinwestycyjny,
 • mediacje przy konfliktach przyrodniczych podczas inwestycji i ich merytoryczna analiza,
 • szkolenia pracowników w zakresie prawa ochrony przyrody, rozpoznawania istotnych prawnie gatunków roślin i zwierząt (gatunki chronione, Natura 2000 itp.),
 • specjalistyczne szkolenia studentów jako potencjalnych pracowników firm, potrzebujących specjalistów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • identyfikacja szkodliwych (dla rolnictwa, leśnictwa) zagrożeń ze strony roślin i zwierząt,
 • identyfikacja roślin i zwierząt na podstawie śladów genetycznych


Wydział Historyczno – Pedagogiczny: Socjologia

Studenci.

W Instytucie Socjologii mamy dobry, bezpośredni kontakt ze studentami. Poznajmy ich od pierwszego semestru studiów i angażujemy do naszych badań lub pilotujemy ich samodzielne projekty.
Nasi studenci to socjologowie, którzy:

 • potrafią myśleć analitycznie, a także rozumieć zachowania ludzkie;
 • umieją pracować projektowo; stawiać i rozwiązywać problemy w sposób metodyczny;
 • mają doświadczenie pracy w zespołach;
 • potrafią komunikować się efektywnie przy użyciu wielu aplikacji do wspomagania realizacji zadań projektowych;
 • umieją prowadzić badania społeczne, ilościowe i jakościowe – także używając oprogramowania do analiz danych (QDA i statystycznych);
 • posiadają doświadczenie z pracy zadaniowej przy realizacji projektów badawczych, a także z samodzielnego prowadzenia i rozliczania projektów studenckich;
 • są ludźmi wrażliwymi społecznie i krytycznie myślącymi o rzeczywistości.

Proponujemy:

 • naszych studentów na praktyki – zawodowe lub fakultatywne. Prowadzimy kontrolę i ewaluację praktyk naszych studentów, którzy traktują zdobywanie doświadczenia niezwykle poważnie.
 • naszych studentów do działań projektowych – ich doświadczenie i elastyczność oraz wysoka motywacja do osobistego rozwoju gwarantują świetną jakość wykonania zadania.
 • naszych absolwentów do pracy – dajemy im wykształcenie i doświadczenie, które pozwala na samodzielne działanie, pracę z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, komunikacji społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, a przede wszystkim pracę analityczną i badawczą.

Oferta badań i analiz:

Kompleksowa realizacja badań społecznych, ewaluacyjnych, eksploracyjnych, badań kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, analiz wizerunku itp.

Kompleksowa realizacja badań rynku pracy - kwalifikacji i umiejętności zawodowych, rynku przedsiębiorstw -np. zarządzania zasobami ludzkimi, analiza otoczenia około-biznesowego.

Doradztwo z zakresu odpowiedzialności społecznej, komunikacji społecznej, kultury organizacji, kampanii społecznych i działania marketingowego - w związku z realizacją inwestycji i koniecznością przekonania mieszkańców bądź grup społecznych, poprzedzone analizą klimatu społecznego dla inwestycji itp.
Realizacja zadań badawczych: desk research, FGI, praca etnograficzna, terenowa, analiza dyskursu i inne. Pracujemy w programach statystycznych i do analiz jakościowych.

Studia podyplomowe:

Przygotowaliśmy ofertę studiów podyplomowych Społeczna odpowiedzialność biznesu. Więcej informacji na stronie: socjologia.uni.opole.pl/csr

Prosimy kierować pytania pod adres: badania@uni.opole.pl lub kontaktować się z naszym sekretariatem.

Wydział Filologiczny

 • Pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych
 • Kursy specjalistycznego języka obcego dla pracowników firm (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz. rosyjski)
 • Kursy języka specjalistycznego dla studentów, którzy kształcą się na kierunku pożądanym przez inwestora (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz. rosyjski)
 • Nauczanie grupowe i indywidualne języka polskiego jako języka obcego dla kadry obcojęzycznej

Studenci i absolwenci

Wysoka kompetencja językowa, komunikacyjna i translatoryczna studentów i absolwentów Wydziału Filologicznego, często dwujęzyczność (kompetencja językowa w jęz. polskim i niemieckim na jednakowym poziomie). Ponadto kreatywność, otwartość na świat, łatwość nawiązywania kontaktów, często liczne kontakty z zagranicą.

 • Połączenie filologicznych treści nauczania z treściami związanymi z gospodarką (język biznesu, język niemiecki w prawie i gospodarce), otwartość na współpracę w tej kwestii z firmami.
 • Przygotowanie jedno- lub wielojęzycznych słowników terminologii fachowej używanej w firmie lub w branży
 • Redakcja materiałów reklamowych i informacyjnych kierowanych do odbiorcy polsko- i obcojęzycznego
 • Informacje/spotkania na temat specyfiki kulturowej Opolszczyzny i jej wpływu na relacje firmy z otoczeniem
 • Prezentacja wybranych obrzędów kultury regionu (wybrane elementy śląskiego dziedzictwa kulturowego) w ramach spotkań integracyjnych firmy.

Wydział Ekonomiczny

Studenci

Możliwość pozyskania studentów na praktyki.

Możliwość modyfikowania zakresu zajęć studiów podyplomowych, a nawet dziennych pod potrzeby dużego inewstora.

Logistyka

 • Wdrażanie koncepcji logistyki / orientacji logistycznej w przedsiębiorstwie
 • Analiza i audyt systemów logistycznych
 • Metody optymalizacji systemów logistycznych
 • Koncepcje i instrumenty poprawy efektywności działań logistycznych przedsiębiorstw
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw

Marketing
 • Wdrażanie koncepcji marketingu / orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie
 • Planowanie i realizacja badań marketingowych
 • Metody i narzędzia analizy sytuacji marketingowych przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie strategii marketingowych przedsiębiorstwa
 • Formułowanie koncepcji instrumentarium marketingowego przedsiębiorstwa

Zarządzanie logistyczno-marketingowe
 • Wdrażanie koncepcji zintegrowanego zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
 • Koncepcje i metody zarządzania logistyczno-marketingową obsługą klienta (ECR, CRM, SRM itp.)

Ponadto

 • Organizacja i efektywność gospodarstw rolnych
 • Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji strategii rozwojowych organizacji i regionów
 • Tworzenie systemów motywacyjnych w organizacjach
 • Tworzenie systemów ocen w organizacjach
 • Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach;
 • Rachunkowość i strategie finansowe w przedsiębiorstwach;
 • Fundusze unijne – zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania.

Wydział Chemii

Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych


Spektrometr NMR Bruker Avance 400 MHz - wykonywanie widm NMR:
 • jednowymiarowych: !H 13C, 31P,
 • korelacyjnych (2D): 1H-1H, 'H-13C, !H-31P, 13C-15N (różnego typu),
 • temperaturowych - w niskiej (do ok. – 50 0C) i wysokiej temperaturze (do 120 0C).

Zakład Krystalografii


Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski Xcalibur CCD wyposażany w przystawkę niskotemperaturowa Oxford Cryosystem umożliwiającą pro wadzenie pomiarów w 90 K oraz przystawkę wysokotemperaturowa Kuma Diffraction umożliwiającą pro wadzenie pomiarów do 700 K :

 • wyznaczanie struktury krystalicznej i molekularnej związków organicznych i nieorganicznych w zakresie temperatur od 90 do 700 K,
 • badanie przejść fazowych kryształów organicznych i nieorganicznych w zakresie temperatur od 90 do 700 K.
Mikroskop polaryzacyjny Jenapol z przystawką niskotemperaturową firmy Linkam Scientific Instruments :
 • mikroskop umożliwia obserwacje w świetle spolaryzowanym próbek substancji chemicznych, minerałów i materiałów biologicznych. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w kamerę CCD sprzężoną z komputerem, umożliwiającą rejestrację obrazów oraz ich zmian przy użyciu komputera.
Wysoko/nisko-temperaturowa przystawka mikroskopowa Linkam THMS 600 :

 • THMS600 jest jedną z najpopularniejszych przystawek wysoko/nisko-temperaturowych dla mikroskopów. Jest ona wykorzystywana w większości badań gdzie wymagane są wysokie lub niskie temperatury oraz wysoka precyzja pomiarowa (0,1°C) i stabilność. Próbka montowana jest na srebrnym elemencie grzewczym. Element ten jest idealnie gładki (wypolerowany) dla osiągnięcia doskonałego przepływu ciepła i ekstremalnie czułego jego pomiaru. Platynowy sensor oporowy jest wysoce precyzyjny (precyzja do 0,01°C). Precyzją swoją przewyższa nawet termoparę. Reakcja aparatu na komendę "stop" lub "koniec" przy stabilności temperatury do 0,1°C wynosi tylko 0,1 sekundy w cyklu chłodzenia/grzania z szybkością do 30°C/min.

Zakład Chemii Ogólnej


Aparatura:
 • spektrofotometry : JASCO 670 UV-Vis-NIR z kulą całkującą, Jasco 650 UV-Vis, UNICAM 310 UV-Vis; termostatowane uchwyty do kuwet; oprogramowanie do analizy widm, badań kinetycznych oraz ilościowej analizy chemicznej.
 • naświetlacz UV z optyką kwarcową do badań fotochemicznych, termostatowany uchwyt do kuwet, miernik promieniowania UV,
 • reaktory do syntez, ogrzewane elektrycznie, z elektroniczną kontrolą temperatury,
 • sublimatory szklane z ruchomą strefą chłodzenia, przystosowane do pracy pod zmniejszonym ciśnieniem, pompa próżniowa.

Wszechstronna analityka chemiczna w zakresie spektrofotometrii UV-Vis-NIR :
 • wykonywanie wszelkich analiz chemicznych wg wytycznych PN,
 • dostosowanie istniejących procedur analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta,
 • opracowanie nowych metod analitycznych, uwzględniających przypadki nietypowe,
 • badanie kinetyki reakcji chemicznych i enzymatycznych,
 • badania spektrofotometryczne zawiesin, proszków i ciał stałych z wykorzystaniem metod odbiciowych (kula całkująca),
 • szkolenie i doradztwo w zakresie obsługi i eksploatacji spektrofotometrów UV-Vis-NIR,
 • wykorzystania oprogramowania analityczno-badawczego oraz obróbki i prezentacji wyników.

Badania aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności :
 • wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła,
 • kompleksowe badania fotostabilności barwników (w postaci stałej oraz w fazie ciekłej), analiza produktów fotolizy,
 • kompleksowe badania fotostabilności i procesu fotolizy organicznych odpadów przemysłowych, organicznych zanieczyszczeń środowiska,- dodatków do artykułów spożywczych itp.,
 • badania właściwości fotosensybilizacyjnych barwników naturalnych i syntetycznych.


Kompleksy ftalocyjaniny do celów badawczych i komercyjnych

Oferta obejmuje szeroką gamę ftalocyjanin o zróżnicowanych właściwościach, dostosowanych do wymagań klienta (o ile to możliwe), projektowanych i syntezowanych w naszym laboratorium :

 • synteza kompleksów ftalocyjaniny dowolnego typu (z metalami i niemetalami, z podstawnikami aksjalnymi i peryferyjnymi), o właściwościach hydrofobowych lub rozpuszczalnych w wodzie,
 • synteza ftalocyjanin rozpuszczalnych w tłuszczach i w środowisku fosfolipidowym (np. w błonach komórkowych),
 • synteza ftalocyjanin o dużym stopniu czystości do celów specjalnych, np. do zastosowań medycznych (do badań klinicznych w terapiach fotodynamicznych), dla potrzeb elektroniki, mfotowoltaiki, katalizy oraz badań naukowych.
Specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin oraz porfiryn :

Oferujemy różnego typu badania właściwości ftalocyjanin i porfiryn, głównie w oparciu o aparaturę i metody dostępne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Proponujemy konsultacje w zakresie planowania badań i interpretacji wyników, oraz ekspertyzy w tym obszarze, poparte wieloletnim doświadczeniem i licznymi pracami naukowo-badawczymi:
 • badania fizykochemiczne według indywidualnych uzgodnień z klientem,
 • szkolenia w zakresie syntezy oraz badań porfiryn i ftalocyjanin,
 • wykłady i seminaria z zakresu chemii oraz fizykochemii ftalocyjanin i porfiryn (w tym o charakterze popularnonaukowym).

Projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych :

 • badania aktywności katalitycznej fotokatalizatorów,
 • badania trwałości chemicznej katalizatorów oraz ich efektywności katalitycznej,
 • projektowanie i badanie hybrydowych fotokatalizatorów z matrycą TiOi w reakcjach oksydacyjnych (wg uzgodnień z klientem).

Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów


Zespół naukowy Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów od wielu lat specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie chemii i technologii polimerów, głównie poliolefin najpowszechniej produkowanych i zużywanych tworzyw polimerowych. Jest jedynym w kraju zespołem prowadzącym kompleksowe badania w zakresie chemii i technologii poliolefin, począwszy do ich syntezy, poprzez modyfikację polimerów, także komercyjnych, po badania ich właściwości, szczególnie odporności materiałów polimerowych na różne czynniki środowiskowe. Głównym kierunkiem prac zespołu są badania syntezy wieloskładnikowych, metaloorganicznych układów katalitycznych najnowszych generacji oraz ocena ich właściwości katalitycznych w procesach polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i propylenu. Poza tym zainteresowania badawcze zespołu obejmują modyfikację poliolefin w celu nadania im pożądanych właściwości w drodze funkcjonalizacji czy poprzez otrzymywanie kompozytów polimerowych, także z wykorzystaniem surowców odnawialnych, badania stabilizacji i degradacji polimerów obejmujących także wybrane zagadnienia z zakresu utylizacji odpadowych materiałów polimerowych a w końcu charakterystykę właściwości molekularnych, strukturalnych, morfologicznych i użytkowych polimerów, głównie poliolefin.

Prowadzone przez zespół badania mają charakter zarówno podstawowy (prace prowadzone w ramach badań statutowych, własnych, grantów i projektów badawczych), jak i utylitarny, często wynikający ze zlecenia lub porozumienia z przemysłem (średnio co roku kilkanaście prac badawczych we współpracy lub na zlecenie różnych instytucji pozauczelnianych z całego kraju).

Oferujemy badania w następującym zakresie :
 • opracowanie i synteza nowych katalizatorów do polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, głównie poliolefin (funkcjonalizacja polimerów i otrzymywanie kompozytów polimerowych),
 • badania procesów stabilizacji oraz termo-, foto- i - biodegradacji materiałów polimerowych,
 • badania starzenia atmosferycznego materiałów polimerowych :

  w warunkach naturalnych (stacja poligonowa z zestawem czujników do pomiaru parametrów klimatycznych),
  w warunkach przyspieszonych, laboratoryjnych (badania odporności na światło i symulowane warunki atmosferyczne - Xenotest Alpha HĘ),

 • charakterystyka molekularna polimerów - ciężar cząsteczkowy i jego rozkład (wysokotemperaturowy chromatograf żelowy HT GPC z potrójna detekcją – jedyny pracujący aparat tego typu w Polsce do badań charakterystyki molekularnej mtrudnorozpuszczalnych poliolefin),
 • charakterystyka strukturalna polimerów (FTIR w tym FTIR z przystawką ATR, NMR, TREF - frakcjonowanie preparatywne)
 • charakterystyka właściwości powierzchniowych (skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS umożliwiającym analizę składu pierwiastkowego powierzchni badanych materiałów),
 • charakterystyka właściwości fizyko-mechanicznych materiałów polimerowych :

  właściwości termiczne (DCS w tym niskotemperaturowe, TG),
  właściwości reologiczne (objętościowy oraz masowy wskaźnik płynięcia),
  właściwości mechaniczne (maszyna wytrzymałościowa Instron 4443, młot do badania udarności wg Charpy'ego oraz zrywania udarowego),
  twardość wg. Shore'a,
  gęstość nasypowa i rozkład granulometryczny.

Niezależnie od scharakteryzowanych prac badawczych w zespole opracowywane są także ekspertyzy analityczno-techniczne dotyczące materiałów polimerowych.

Bliższe informacje o zespole, realizowanych badaniach wraz z charakterystyką oferty analityczno-badawczej oraz danymi kontaktowymi można znaleźć pod adresem http:/www.polimery.uni.opole.pl

Zakład Chemii Fizycznej

Właściwości fizykochemiczne cieczy :
 • oznaczanie gęstości cieczy metodą piknometryczną lub areometryczną,
 • oznaczanie lepkości cieczy aparatem Hopplera w różnych temperaturach,
 • oznaczanie przewodnictwa właściwego cieczy (czystość, zasolenie),
 • oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy i roztworów metodą stałagmometryczną,
 • rejestracja widm UV-VIS i wyznaczanie molowego współczynnika absorpcji , w zakresie temperatur 20-100°C,
 • pomiar procentowy przepuszczalności światła (transmisji).
Oznaczanie wartości opałowej substancji stałych metodą kalorymetryczną (ciepło spalania).

Zakład Biochemii


Synteza (w tym opracowanie metod syntezy) związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków optycznie czynnych.

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej


Zespół badawczy Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej prowadzi szerokie badania w zakresie wyodrębniania i oczyszczania związków chemicznych z próbek środowiskowych, biologicznych i materiału roślinnego, izolacji substancji organicznych ze źródeł naturalnych, a także możliwości wykorzystania mikroorganizmów do biodegradacji zanieczyszczeń środowiska, szczególnie środowiska wodnego. Katedra, dysponuje 5 aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (m.in. V arian, Schimadzu, Dionex) z różnymi detektorami (UV-VIS, DAD, FD, MS), dwoma chromatografami gazowymi sprzężonymi ze spektrometrem masowym (Hewlett-Packard, Thermo), dwoma aparatami do elektroforezy kapilarnej (Beckman), liofilizatorem (FreeZone 2.5, Labconco) oraz spektrofotometrami UV-VIS (Beckman).

Oferujemy badania w następującym zakresie :
 • Opracowanie metod oznaczania ksenobiotyków w próbkach o złożonym składzie matrycy
 • Oznaczanie pestycydów, leków, w tym antybiotyków, fenoli i ich pochodnych oraz innych związków organicznych w próbkach środowiskowych, żywności i płynach fizjologicznych
 • Oznaczanie czystości optycznej związków biologicznie czynnych
 • Analiza jakości miodów oraz identyfikacja markerów miodówr odmianowych
 • Oznaczanie składu olejków eterycznych
 • Badanie możliwości wykorzystania grzybów strzępkowych i sinic do oczyszczania zbiorników wodnych z zanieczyszczeń organicznych.
Bliższe informacje o zespole, realizowanych badaniach wraz z charakterystyką oferty analityczno-badawczej oraz danymi kontaktowymi można znaleźć pod adresem www.kchaie.uni.opole.pl

Wykaz aparatury, którą dysponuj e Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego dostępny jest na stronie:www.chemia.uni.opole.pl


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki dysponuje dwoma zgłoszeniami patentowymi, których tematem jest miniaturyzacja spektrometru EPR (przenośny spektrometr EPR). Spektrometr taki mógłby mieć zastosowanie w medycynie do analizy wolnych rodników w tkankach rakowych, do wykrywania wolnych rodników w przemyśle spożywczym oraz pyłów technologicznych w zakładach przemysłowych (szacowany koszt prototypu 300 000 zł.).

Pracownicy Instytutu są zespołem naukowo-badawczym posiadającym wieloletnie doświadczenie w tematyce opracowania linii technologicznej do wytwarzania liposomów transportujących leki (czego dowodem są publikacje naukowe w renomowanych czasopismach). Powyższa linia powinna zawierać urządzenie do produkowania liposomów o określonych rozmiarach w zadanym reżimie temperaturowym. Aparatura taka jest dostępna w cenie ok. 25 000 zł.

w Instytucie Fizyki :

  • Wykrywanie wolnych rodników w ciele stałym i cieczach dot. przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego jak również pyłów technologicznych z elektrowni i cementowni. Wykrywanie wolnych rodników - centrów paramagnetycznych może być prowadzone w pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego Katedry Fizyki Fazy Skondensowanej.
  • Pomiary aktywności i składu izotopowego próbek zawierających skażenia promieniotwórcze. Mogą to być próbki zarówno naturalne jak i próbki odpadów przemysłowych oraz próbki aktywowane neutronami wykazujące śladowe ilości izotopów promieniotwórczych. Aparatura laboratoryjna: spektrometr promieniowania gamma i promieniowania X zbudowany w oparciu o detektor germanowy o bardzo dobrej energetycznej zdolności rozdzielczej - 1.3 keV.
  • Pomiary rozmiarów i koncentracji tzw. wolnych objętości (porów) w zakresie od l nm do kilkudziesięciu nanometrów występujących powszechnie w materiałach krzemionkowych, polimerach, elastomerach, szkłach, zeolitach, różnego typu sorbentach itp.
  • Badania rodzaju, koncentracji i kinetyki defektów wytworzonych m.in. poprzez różnego rodzaju odkształcenia, deformacje i procesy korozyjne w próbkach metali i stopów.

Aparatura laboratoryjna do ppkt. c) i d): spektrometr do pomiarów czasów życia pozytonów.


w Instytucie Matematyki i Informatyki :

W Instytucie w roku 2011 powołano Laboratorium Nowoczesnych Technologii IT w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO 2007-2013. Jednym z podstawowych kierunków badań laboratorium jest szeroko rozumiane modelowanie, a w tym modelowanie 2D i 3D. Modelowanie i prototypowanie trójwymiarowe możliwe jest dzięki skanerowi 3D (ZScanner® 700CX) oraz drukarce 3D (Zprinter® 450). W ramach usług świadczonych przez laboratorium można wymienić m. in. :

 • wparcie w zakresie przetwarzania grafiki komputerowej,
 • wsparcie w zakresie modelowania 2D i 3D,
 • usługi prototypowania 3D (wydruki 3D).

W ramach Instytutu działa stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badań związanych z wirtualizacją zasobów IT. W ramach ww. stanowiska laboratoryjnego zakupiono sprzęt komputerowo-sieciowy składający się m.in. z dwóch wieloprocesorowych serwerów, przełączników sieciowych, sprzętu pomiarowego oraz zestawu komputerów przenośnych. Stanowisko laboratoryjne służy do prowadzenia badań w zakresie technik wirtualizacji oraz optymalizacji struktur sieciowych i optymalizacji rozmieszczenia zasobów informatycznych takich jak bazy danych, kontrolery Active Directory itp. Prace ukierunkowane są także na takie aspekty jak :

 • spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu,
 • możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń,
 • szybkie dostosowania infrastruktury do oczekiwań biznesu,
 • szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych.

Wydział Prawa i Administracji

Rozwój kapitału intelektualnego urzędów i przedsiębiorstw

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie.

 • Przygotowanie i prowadzenie studiów podyplomowych dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie.

 • Prowadzenie studiów I i II stopnia dla studentów zatrudnionych w podmiotach z otoczenia zewnętrznego w oparciu o umowę z podmiotem zewnętrznym.

 • Szkolenia, studia podyplomowe i studia I i II stopnia mogą być przygotowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb podmiotu, dla którego pracowników są realizowane. Program takich studiów może uwzględniać przedmioty specjalnościowe i obieralne dobrane pod kątem konkretnych potrzeb zawodowych słuchaczy.

Wzmocnienie potencjału kadrowego otoczenia zewnętrznego

 • Pomoc dla pracodawców w kontaktach z najlepszymi studentami i absolwentami wydziału stanowiącymi przyszłą kadrę urzędów i przedsiębiorstw w regionie.

 • Udział pracowników wydziału w realizowanych w jednostkach sektora publicznego, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych pracach o charakterze rozwojowym lub aplikacyjnym, wymagających wiedzy specjalistycznej z uprawianych na wydziale dyscyplin.

 • Udział studentów i absolwentów wydziału w projektach realizowanych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego.

Badania, konsulting, ekspertyzy

 • Przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowanie założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji.

 • Realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo – badawczych, badawczo – rozwojowych i rozwojowych badań uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego.

 • Prowadzenie prac dyplomowych we współpracy z podmiotami z otoczenia zewnętrznego, uwzględniających praktyczne potrzeby partnerów.

Kluczowe obszary współpracy

Wydział Prawa i Administracji UO dysponuje specjalistami ze wszystkich podstawowych dyscyplin prawniczych mogących służyć pomocą fachową podmiotom z otoczenia zewnętrznego. Wydział dysponuje specjalistami w następujących kluczowych obszarach: umowy w administracji, partnerstwa publiczno – prywatne, prawo finansowe, prawo własności intelektualnej i na dobrach kultury, nauki penalne, ochrona informacji niejawnych, prawo wyznaniowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, upadłościowe i handlowe, postępowanie cywilne, prawo wspólnotowe i międzynarodowe.

.