Umowy i porozumienia

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowy i porozumienia Fot. Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Rektor UO podpisuje umowę o współpracy z Lesławem Tomczakiem, Dyrektorem Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Porozumienie o współpracy w sprawie powołania inicjatywy klastrowej pod nazwą "UNI-ENERGO-PREFABUD-SYNTEZA"

27 maja 2015 r. władze Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowane przez prof.Janusza Słodczyka, prorektora ds. nauki i finansów, podpisały porozumienie o współpracy z:

  • JARUS, Company for Management and Distribution Sp. z o. o. – ul. Kluczborska 33, 46-300 Stare Olesno - reprezentowana przez Henryka JOŚKO,
  • Parkem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. – ul. Kluczborska 33, 46-300 Stare Olesno – reprezentowany przez Andrzeja GRUCĘ – Prezesa Zarządu,
  • „Fundacją EBE – Energia Edukacja Ekologia – z siedzibą: ul. Tartaczna 4, 46-375 Pludry – reprezentowaną przez Hansa-Petera Ortenburgera – Prezesa Zarządu,

Sygnatariusze niniejszego Porozumienia, zgodnie oświadczają, że wraz z podpisaniem niniejszego Porozumienia uruchamiają Inicjatywę Klastrową, która zakłada zorganizowanie i rozwój Klastra w perspektywie lat 2015-2020. Nastąpi to poprzez koordynację współpracy pomiędzy: przedsiębiorcami, uczelniami, samorządami, administracją rządową i samorządową, stowarzyszeniami branżowymi, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacji zawodowej.

Umowa o ustanowieniu Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (Bio)-Polimery - Materiały - Technologie dla Gospodarki „POLINTEGRA”

27 października prorektor UO prof. dr hab. Janusz Słodczyk podpisał w imieniu Uniwersytetu Opolskiego umowę z Centrum Polintegra (Ponadregionalne Centrum Naukowo- Przemysłowe Polimery- Materiały- Technologie dla Gospodarki)

Dzięki zaangażowaniu chemików UO pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Czai nasza Uczelnia znalazła się w składzie niezwykle silnego konsorcjum wiążącego przemysł i naukę. Idea polega na połączeniu w ramach jednego ugrupowania firm oraz instytutów badawczych /uczelnianych, branżowych i PAN-owskich.

W uroczystym podpisaniu umowy Centrum Polintegra przez 62 jednostki z szeroko rozumianego obszaru chemii wzięli miedzy innymi udział wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska oraz wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński.

Tego typu konsorcjum ma szansę na skuteczne pozyskiwanie środków z programu operacyjnego inteligentny rozwój a także Horyzontu 2020.

Umowa o współpracy z firmą Smuda Consulting Sp. z o.o.

22 lipca 2014 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmy Smuda Consulting Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. odbywania praktyk i staży przez studentów uczelni, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów, podnoszenia kwalifikacji przez studentów Uczelni poprzez dostęp do szkoleń produktowych i technicznych.
Koordynatorem umowy ze strony UO jest p.Dominika Budzan

Umowa o współpracy z firmą OPTA DATA Sp. z o.o.

3 kwietnia 2014 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmy OPTA DATA Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. odbywania praktyk i staży przez studentów uczelni, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów, organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów propagujących konkretne przedsięwzięcia i wdrożenia.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr Jarosław Bogacki (Prodziekan Wydziału Filologicznego)

Umowa o ramowa o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.


17 marca 2014 władze Uniwersytetu Opolskiego i Banku Zachodniego WBK S.A. podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym. Przedmiotem współpracy będzie m.in.:

  • Studia nad kulturą iberyjską i iberoamerykańską,
  • Globalne programy Santander,
  • Staże i praktyki w BZ WBK.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, Asystent Rektora, Rzecznik Prasowy UO.

Porozumienie o współpracy Instytutu Nauk Pedagogicznych UO z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Dnia 14.08. 2013. władze Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych popisały porozumienie w zakresie wspólnego promowania idei i misji aktywności społecznej i postaw pro obywatelskich (ze szczególnym uwzględnieniem działań kierowanych do grup wykluczonych społecznie), organizowania wspólnych działań o charakterze pomocowym i edukacyjnym, wymiany doświadczeń oraz współpracy w pozyskiwaniu krajowych i unijnych środków na cele działalności statutowej obu stron, budowania integracji społecznej i pozytywnego wizerunku grup osób będących w obszarze zainteresowań pedagogicznych (szczególnie osób z niepełnosprawnością, osób samotnych, chorych, uzależnionych, bezrobotnych i innych), rozwijania współpracy międzysektorowej oraz promowania III sektora wśród środowiska akademickiego, umożliwienia odbywania studentom Instytutu Nauk Pedagogicznych praktyk studenckich w organizacjach partnerskich Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i samym OCWIP, współpracy OCWIP z Kołami Naukowymi Studentów Pedagogiki UO w obszarze wolontariatu i projektów pedagogicznych organizowanych przez studentów oraz korzystania z ofert edukacyjnych osób związanych z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizowanych przez Instytut Nauk Pedagogicznych.

Koordynatorem porozumienia ze strony INP jest dr Ewelina J. Konieczna.

Umowa o współpracy z firmą LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

16 maja 2013 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmy LKW WALTER podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. płatnych i bezpłatnych praktyk przez studentów, studentów i pracowników, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów uczelni, organizowania wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów propagujących konkretne przedsięwzięcia, bieżącej wymiany informacji.
Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr Jarosław Bogacki (Prodziekan Wydziału Filologicznego)

Umowa o współpracy z firmą Exelmedia M.Atamańczuk i P.Gajdecka s.c.

7 marca 2013 władze Uniwersytetu Opolskiego i firmą Exelmedia podpisały umowę o współpracy w zakresie m.in. praktyk i staży dla studentów i pracowników naukowych Uczelni, współdziałania dot. zatrudniania studentów i absolwentów uczelni, organizowania wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów propagujących konkretne przedsięwzięcia, integracji i koordynacji badań naukowych z potrzebami gospodarki, bieżącej informacji w zakresie prac B+R oraz możliwości wdrożenia wyników tych prac w praktyce gospodarczej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Łukasz Borecki (Akademickie Centrum Karier)

Umowa o współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+

9 lipca 2008 władze Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskie Centrum Badań EIT + podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie działań na rzecz działalności badawczo-rozwojowej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek.


List intencyjny o współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą

9 grudnia 2008 władze Uniwersytetu Opolskiego i Opolskiej Izby Gospodarczej podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, organizowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu; naukowcami i przedsiębiorcami, organizowanie staży i praktyk zawodowych, prowadzenie działalności doradczej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego, wspólne organizowanie akcji i kampanii na rzecz promocji działalności gospodarczej Województwa Opolskiego.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.


List intencyjny o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej

16 grudnia 2008 władze Uniwersytetu Opolskiego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie m.in. organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, współpracy naukowo – badawczej, organizowanie staży i praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.


List intencyjny o współpracy z Cementownią „ODRA” S.A

13 lutego 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Cementowni „ODRA” S.A, podpisały list intencyjny zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie organizowania staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizacja wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenie działalności doradczej oraz edukacyjnej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, Pełnomocnik, asystent rektora UO.


Umowa o współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego

25 marca 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Województwa Opolskiego podpisały umowę o współpracy zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, a w szczególności w tworzeniu i wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek.

Porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

25 marca 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, podpisały porozumienie o współpracy zgodnie z którym zobowiązały się do działania w zakresie organizacji praktyk zawodowych studentów.

Umowa o współpracy z Górażdże Cement S.A w Choruli.

4 czerwca 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Górażdże Cement S.A. w Choruli podpisały umowę o współpracy zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy w zakresie: uzgadniania tematów prac badawczych, uzgadniania prac magisterskich, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć, współdziałanie dotyczące doskonalenia znajomości języków obcych w zakresie terminologii, technicznej i ekonomicznej, wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji, organizowania i udziału w szkoleniach, kursach, specjalistycznych, powołania zespołu specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.

Umowa o współpracy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

1 października 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, podpisały umowę o współpracy, zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy dla realizacji zadań naukowych, dydaktycznych i społeczno-gospodarczych.

Umowa o współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

22 października 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, podpisały umowę o współpracy, zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy w następujących obszarach działalności: naukowym, prac dydaktycznych i doskonalenia zawodowego, promocji na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego oraz organizacji staży i praktyk.

Umowa o współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

18 listopada 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu podpisały umowę o współpracy, zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy w następujących obszarach działalności: działalności naukowej, prac dydaktycznych i doskonalenia zawodowego.

Umowa o współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.

1 grudnia 2009 władze Uniwersytetu Opolskiego i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A podpisały umowę o współpracy w zakresie: pozyskiwanie wśród studentów i pracowników Uczelni praktykantów i uczestników do programów stażowych prowadzonych i organizowanych przez PZU Życie S.A, doskonalenia i podwyższania kwalifikacji pracowników, poprzez realizację szkoleń i programów rozwojowych dla pracowników PZU Życie S.A., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, ustalania warunków korzystania przez pracowników PZU Życie S.A, ze studiów i innych usług edukacyjnych org. i oferowanych przez UO, zlecania przez PZU Życie S.A UO podjęcia, przeprowadzenia i opracowania badań i analiz, które mogą być pomocne w działalności PZU Życie S.A. i opracowywania strategii jej rozwoju.

Umowa o współpracy z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Opolu „Pro FM” S.A.

8 kwietnia 2010 władze Uniwersytetu Opolskiego i Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Pro FM” S.A. podpisały umowę o współpracy. Przedmiotem umowy są warunki dla rozwijania współpracy w następujących obszarach działalności: naukowej, dydaktycznej i doskonalenia zawodowego, promocji i rozwoju UO i Radia Opole, staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Marcin Miga, asystent rektora UO.

List intencyjny o współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu.

21 czerwca 2010 władze Uniwersytetu Opolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Opolu, podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie działań kierowanych na ucznia, nauczyciela oraz realizacji wspólnych prac pomiędzy UO a Kuratorium.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. Marek Masnyk.

Porozumienie partnerskie o współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

6 października 2010 władze Uniwersytetu Opolskiego i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, podpisały porozumienie o współpracy. Przedmiotem porozumienia są warunki dla rozwijania współpracy w następujących obszarach działalności; rozwoju metodologii związanej z zadaniami specjalizacyjnymi Urzędu Statystycznego w Opolu, wdrażania zastosowań nowoczesnych metod i technik statystycznych, działań edukacyjnych oraz wspierania systemu statystyki publicznej potencjałem naukowym reprezentowanym przez Uniwersytet Opolski.

Umowa o współpracy z Muzeum Górnośląskim w Ratingen

27 stycznia 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Górnośląskiego w Ratingen podpisały umowę o współpracy w zakresie wspólnych obszarów zainteresowań, w szczególności; wymiany naukowej, praktyk studenckich, wymiany kulturalnej.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek.

Porozumienie o współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle

18 października 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego i Gminy Kędzierzyn Koźle podpisały porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnego projektu badawczego turystyczno-archeologiczno-historycznego związanego z badaniami dziejów Twierdzy Koźle.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Robert Słota (Instytut Historii).

Umowa o współpracy z Izbą Celną w Opolu

19 października 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego i Skarbem Państwa - Izbą Celną w Opolu, podpisały umowę o współpracy zgodnie z którą zobowiązały się do współpracy dla realizacji następujących zadań: uzgadniania tematów prac badawczych, prac magisterskich, dyplomowych, wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć, współdziałania dotyczącego zatrudniania absolwentów, organizowania i udziału w stałych szkoleniach, kursach specjalistycznych, studiach podyplomowych, konferencjach.

Porozumienie o współpracy dot. utworzenia Centrum Nauk Przyrodniczych

7 listopada 2011 władze Uniwersytetu Opolskiego oraz działając w imieniu Urzędu Miasta Opola – Naczelnik Wydziału Oświaty, podpisały porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia i sprawowania opieki merytorycznej nad Centrum Nauk Przyrodniczych.

Porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”

29 lutego 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” podpisały porozumienie o współpracy do współdziałania w zakresie promocji i zachowania zespołu pałacowo-parkowego w Dąbrowie.

List intencyjny o współpracy z RAF-MAR-BUD S.C.

16 marca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorstwa Raf-Mar-Bud S.c. podpisały list intencyjny w następujących obszarach wspólnego działania: organizowanie staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników UO, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenia działalności doradczej i edukacyjnej oraz realizacje wspólnych projektów badawczych.

List intencyjny o współpracy z GLOBAU Sp. z o.o.

20 marca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorstwa Globau Sp. z o.o. podpisały list intencyjny w następujących obszarach wspólnego działania: organizowanie staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników UO, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenia działalności doradczej i edukacyjnej oraz realizacje wspólnych projektów badawczych.

Umowa o współpracy naukowo-sportowej z LKS Technik Głubczyce

13 kwietnia 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Ludowego Klubu Sportowego Technik Głubczyce podpisały umowę o wzajemnej współpracy naukowo-sportowej, w zakresie stworzenia sprzyjających warunków do kontynuowania rozwoju naukowo-sportowej absolwentów kończących szkoły średnie w Głubczycach i będących członkami LKS Technik Głubczyce.

Koordynatorem umowy ze strony UO są mgr Henryk Hołodnik oraz mgr Dariusz Sobków.

List Intencyjny o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu

4 lipca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu podpisały list intencyjny, zgodnie z którym zobowiązały się do współpracy w zakresie; organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, realizację działalności naukowo-badawczej w obszarze zainteresowań stron porozumienia, organizację staży oraz praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, prowadzenia działalności doradczej oraz edukacyjnej w znajdującej się w zakresie zainteresowań obu stron.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr Przemysław Malinowski, prodziekan Wydział Prawa i Administracji.

Umowa o współpracy z firmą ENERBIA Sp. z o.o.

25 lipca 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i przedsiębiorstwa Enerbia Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w następujących obszarach wspólnego działania: organizowania staży i praktyk zawodowych dla studentów, absolwentów i pracowników UO, realizacji działalności naukowo-badawczej w zakresie zainteresowań stron porozumienia, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów oraz kursów, prowadzenia działalności doradczej i edukacyjnej oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.

Umowa o współpracy z Gminą Dobrzeń Wielki

13 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Gminy Dobrzeń Wielki, podpisały umowę o współpracy w zakresie podjęcia współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych i społeczno-gospodarczych pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki (i jej jednostkami organizacyjnymi) a Uniwersytetem Opolskim (i jego jednostką organizacyjną, jaką jest Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego).

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi).

Umowa o współpracy z Capgemini Polska Sp. z o.o.

15 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Capgemini Polska Sp. z o.o. , podpisały umowę o współpracy w zakresie; odbywania praktyk i staży przez studentów i pracowników naukowych Uczelni, podnoszenia kwalifikacji studentów Uczelni poprzez dostęp do szkoleń produktowych i technicznych, organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań, seminariów, propagujących konkretne przedsięwzięcia, wdrożenia, integracji i koordynacji badań naukowych z potrzebami gospodarki, współdziałania dotyczącego zatrudniania studentów i absolwentów Uczelni, bieżącej wymiany informacji dotyczącej możliwych obszarów współpracy w zakresie prowadzonych prac B+R oraz możliwości wdrożenia wyników tych prac w praktyce gospodarczej, podejmowania działań popularyzatorskich promujących zakres badań prowadzonych w Uczelni, współudziału w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest mgr Łukasz Borecki (Akademickie Centrum Karier UO.).

Porozumienie o współpracy z Miastem Opole

15 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Miasta Opola, podpisały porozumienie w zakresie współpracy na rzecz podniesienia znaczenia Opola jako miasta akademickiego - rozwijającego się ośrodka edukacji, wiedzy i innowacyjności, wspierającego i inicjującego rozwój współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorcami, wspierającego ideę społeczeństwa opartego na wiedzy.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest Ewa Rurynkiewicz, Kanclerz UO.

Umowa o współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

29 listopada 2012 władze Uniwersytetu Opolskiego i Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podpisały umowę o współpracy w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych i społeczno-gospodarczych pomiędzy Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a Uniwersytetem Opolskim i jego jednostką organizacyjną, jaką jest Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Koordynatorem umowy ze strony UO jest dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)

.